TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Genel Hedef: Bu Projenin bir parçası olduğu Hayat Boyu Öğrenme Operasyonunun genel hedefi; uygun ve kapsamlı Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesidir.

 

Amaç: Her tür öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamında, istihdam fırsatlarının artırılması için bireylerin eğitime erişimlerinin desteklenmesi amacıyla, AB uygulamaları doğrultusunda, Hayat Boyu Öğrenme perspektifleri temelinde bir kurumsal çerçeve ve kapasite oluşturulmasıdır.

 

Sonuç Alanları ve İlgili Faaliyetler

 

Sonuç 1: Genel çalışma planı ve eğitim programı açısından Teknik Şartname’nin nihai hale getirilmesi ve temel lojistik olanakların sağlanması.

 

Sonuç 2: Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinin ilgili kısımlarında belirlenen kurumlar, iş dünyası ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları arasında etkin işbirliği ile, hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması.

 

Sonuç 3: Hazırlanan mevzuat yapısı düzenlemelerinin revize edilmesi.

 

Sonuç 4: Yasal düzenlemelerin hazırlanması ve HBÖ yaklaşımı kapsamında öngörülen rolünü etkin bir şekilde üstlenmesi amacıyla altyapısal, kurumsal ve insan kaynakları kapasitesinin artırılması konusunda Ulusal HBÖ Koordinasyon Merkezinin desteklenmesi.

 

Sonuç 5: Genel Ulusal HBÖ sistemi için bir web portalının kurulması. Paydaşlarla işbirliği içinde TDE, Ulusal HBÖ sistemi için, Ploteus gibi AB düzeyindeki ilgili ağlar ile uyumlu bir web portalı oluşturacaktır.

 

Sonuç 6: Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu, tümüyle fonksiyonel Ulusal Yeterlilik Sisteminin uygulanması konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Mesleki Test Merkezlerinin (VOC-Test) desteklenmesi.

 

Sonuç 7: Mevcut MEÖ sisteminde kullanılmakta olan 8 meslek alanında, AYÇ ve MKTS ilkeleri uyarınca hazırlanan modüller ve öğrenme çıktıları arasında MEB personeli ile birlikte ara yüz oluşturulması.

 

Sonuç 8: Yeterlilikler ve yetkinliklerin genel transferinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bir çerçevenin oluşturulması.

 

Sonuç 9: Önceki öğrenmelerin tanınması için öğrenme çıktılarına dayalı bir model oluşturulması.

 

Sonuç 10: HBÖ faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yeni yöntemlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması.

 

Sonuç 11: 12 NUTS II bölgesindeki 43 ilde İl HBÖ eylem planlarının hazırlanması.

 

Sonuç 12: HBÖ politikası ve yaklaşımı konusunda yerel kapasitenin geliştirilmesi.

 

Sonuç 13: Özel sektörle işbirliği içinde, mesleki eğitim öğretmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve özel sektörün bilgi ve deneyimlerinin MEÖ sistemine aktarılmasının sağlanması için alternatif modellerin hazırlanması.

 

Sonuç 14: HBÖ yaklaşımı konusunda farkındalığın arttırılması.

 

Sonuç 15: Ulusal HBÖ Strateji Belgesi ve Eylem Planı perspektifinde, Hibe Programı’nın çıktılarının yaygınlaştırılmasının değerlendirilmesi ve desteklenmesi.

 

Sonuç 16: Kapanış prosedürlerinin yürütülmesi.

 

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Mayıs 2011’de başlamış olup, 2 yılı aşkın bir zamanı çeşitli faaliyetler ve çıktılarla geride bırakmıştır. Proje, Eylül 2013’te sona erecektir.

 

Proje kapsamında politika, eğitim ve iletişim bileşenlerinde öngörülen çalışmalar tamamlanmıştır.

 

POLİTİKA BİLEŞENİ:

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen politika çalışmaları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, TESK, TİSK, TOBB, TÜSİAD, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Eğitim-Bir-Sen, YÖK, İŞKUR, MYK, üniversiteler, valilikler ve belediyelerin temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının katkılarıyla şekillendirilmiştir.