ORTA ÖĞRETİM PROJESİ (O.Ö.P)

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ (O.Ö.P)

Projenin Mali Büyüklüğü: 80 milyon Avro

Projenin Amacı: Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde orta öğretimin kalitesinin, ekonomik uygunluğunun ve eşitlik düzeyinin artırılmasıdır. Bu kapsamda, ortaöğretim müfredatının yenilenmesi, öğrencilerin öğrenim düzeylerinin geliştirilmesi ve okul hibeleri vasıtasıyla ek kaynak sağlanan okullardaki öğrencilerin öğrenim koşullarının gelişiminin desteklenmesi, mesleki rehberlik sistemi oluşturulması, yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi yönündeki koşulların iyileştirilmesi suretiyle genel ve mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması ve Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Ana Faaliyetleri :

1.Ortaöğretimde birçok dersin öğretim programı geliştirilmiş olup bu programlara uygun eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Bu program ve materyallerin kullanımına ilişkin çok sayıda hizmetiçi eğitim verilmiştir. Söz konusu programların bir kısmının revize çalışmaları bir kısmının ise ders kitabı yazım çalışmaları da devam etmektedir.

2. 13 Adalet Meslek Lisesi için UYAP laboratuvarları kurulacaktır.

3. 1629 ortaöğretim kurumuna dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve fotokopi makinesinden oluşan temel BT ekipmanları alınacaktır.

4. 23 ilde çalışmalarına devam eden kitap yazma ve program geliştirme komisyonlarına temel BT ekipmanları ile kitap yazımında kullanacakları yazılımlar alınacaktır.

5. Bakanlığın farklı birimlerinde kullanılmak üzere “Video Konferans Yazılımı” ve uygulama sunucuları alınacaktır.

6. Meslekî bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, söz konusu hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kurumlar arası işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Mutabakat Metni hazırlanmıştır. Söz konusu metnin basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

7. Eğitim, öğretim, iş piyasası, STK ve özel sektör oluşumlarında kullanılabilecek temel meslekî bilgilendirme ve danışmanlık kaynaklarını geliştirmek amacıyla Mesleki Bilgilendirme Sistemi (MBS) kurulmuş olup pilot uygulama çalışmaları sürdürülmektedir.

8. Eğitim ve iş kurumlarına meslekî rehberlik ve bilgilendirme kaynaklarını sağlamak ve mevcut personele bu kaynakların kullanılması konusunda hizmetiçi eğitimler verilmiştir.

9. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları ile pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Pilotlama sonuçları doğrultusunda Başarı Testi’nde gerekli düzeltmeler yapılarak bu uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla toplam 300 okulda nihai uygulaması yapılmıştır. 140.000 öğrenci ile gerçekleştirilen ÖBBS uygulamasının değerlendirilmesi, analiz ve raporlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca nihai sonucun kamuoyuyla paylaşılması amacıyla çalıştayların yapılması ve hizmetiçi eğitimlerin verilmesi düşünülmektedir.

10. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Ortaöğretim Öğrencilerinin Alan Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Millî Eğitim İl ve İlçe Yönetimlerinde Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkilerin Değerlendirilmesi, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Amacına Hizmet Etme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi, Ortaöğretimde Ortak 9. Sınıf Uygulamaları ve Okullar Arası Geçişlerin Değerlendirilmesi, Sektörün Kız Teknik Öğretim Okul/ Kurumlarından Beklentileri, Mesleki ve Teknik Eğitimde Genel Kültür Derslerinin Katkısının Değerlendirilmesi ve MEB’in 21. Yüzyıl Öğrenci Profili konulu araştırmaların yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

11.Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 9 alanda öğretmen yeterlikleri hazırlanmıştır. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü tarafından da yöneticiler için taslak yeterlikler geliştirilmiş olup performans kriterlerinin belirlenmesi çalışması devam etmektedir.

12. Kurumların verimliliğini, üretkenliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak için bireysel ve kurumsal bir performans yönetim sistemi geliştirilmiş olup sistemin pilot uygulaması için çalışmalar devam etmektedir.

13. 33 ilde 46 mesleki ve teknik okula hazırladıkları projeler karşılığında 3 Milyon Avro hibe aktarılmış, 732 öğretmen yurt içi ve dışında mesleki ve teknik eğitim ile mesleki yabancı dil eğitimi almaları, söz konusu okullara hazırladıkları projeleri için ekipman desteği sağlanmıştır.

Okul Gelişim Programı ile kalkınmada öncelikli olan 25 ilde bulunan, kayıt oranları %90’nın altında olan 46 ilçe merkezindeki 2615 İlköğretim Okulu ve 156 Ortaöğretim Okulu olmak üzere toplam 2774 okulun desteklenmesi planlanmaktadır.