MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)

Projenin Mali Büyüklüğü: 51 milyon Avro

Projenin Amacı:

Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim sistemini sosyo-ekonomik gereksinimler ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda bütünlüklü olarak güçlendirmek.

Projenin Çıktıları:

31 ilde yapılan İş Piyasası ve Beceri İhtiyaç Analizi ile Türk İş Piyasasının yapısı hakkında bilgi edinildi, yapılan sektör ve iş analizi çalışmaları ile de toplam 576 mesleğe ilişkin analiz yapıldı,

Meslek standartları ve meslek analizlerinden hareket edilerek 42 alanda 197 mesleğin eğitim standardı hazırlanarak yeterliliğe dayalı modüler öğretim programları geliştirildi. Bu programların yürütülmesine yardımcı olacak 5664 adet modül hazırlandı,

Türkiye genelinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarının öğretim süresi 4 yıla çıkarıldı,

MEGEP kapsamında geliştirilen yeterliliğe dayalı modüler öğretim programları tüm mesleki eğitim kurumlarında uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 9. Sınıf ortak sınıf olarak tüm genel lise ve meslek liselerinde okutulmaya başlandı. 9. sınıfta yer alan tanıtım ve yönlendirme dersi ile de öğrencilerin meslek alanlarını tanımaları, ilgi, istek, yetenek ve bölgesel ihtiyaçlara göre tercih yapmaları sağlandı.

Klasik program yapısından modüler esnek bir yapıya geçilerek yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı oluşturuldu, 10.sınıf sonunda da geçiş yapma şansı veren, alan ve dal eğitimi esas alındı.

Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, öğrenim gördüğü mesleki alanda diploma, seçmiş olduğu dalda sertifika ve işyeri açma belgesi alacaktır.

Sistemden ayrılan öğrenci tasdikname değil, öğrenim hayatı boyunca kazandığı yeterliliklerine karşılık gelen sertifika alabilecektir.

Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim kurumlarında verilen diploma ve sertifika programları için geliştirilen öğretim programları ve modüller ortak olarak kullanılmaktadır.

Her yaşta ve düzeydeki bireye yönelik hayat boyu öğrenme esas alındı.

1991 yılından beri üzerinde çalışılan Meslekî Yeterlilik Kurumu(MYK) 07 Ekim 2006 tarihinde 5544 Sayılı Kanunla MEGEP ın katkılarıyla kuruldu. MYK meslek standartlarını temel alan meslekî ve teknik eğitim alanlarında ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen bu yeterlilikleri kazandıracak eğitim kurumlarını ve programlarını akredite eden, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütecek bir kurumdur. Böylece MEB kendi mezunlarının MYK tarafından ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasına imkân vererek bir anlamda dış denetim sistemine açmıştır.

MEGEP, 100 pilot kurumuna uluslararası ortaklık kurmak üzere Avrupa’daki eşdeğer bir okul/kuruma ‘bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla 100 okuldan yaklaşık 1500 yönetici, öğretmen, öğrenci ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan gruplara eşleştirme ziyaretleri’ yapma imkânı sundu.

Proje kapsamında, sosyal ortakların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 4 milyon Avro’luk 34 pilot proje desteklendi, pilot projeler başarıyla tamamlandı.

Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili bilgi toplamak, üretmek ve yaymak amacıyla; hedef kitlesine hem sanal hem de fiziki olarak ulaşacak olan 2 Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi İstanbul ve Trabzon’da açıldı.

Proje kapsamında mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması konusunda önemli kriter ve basamak oluşturulacak bir dizi politika belgesi hazırlandı.

30 pilot ilimizde mesleki eğitim ve öğretiminin SWOT analizleri gerçekleştirildi.

145 Pilot kurumumuza toplamda 26.000.000 Avro değerinde ekipman desteği sağlandı.