İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi

İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi

 


Amacı:

 

Bu projenin amacı, nitel önlem ve müdahalelerle ilköğretim kurumlarına devamı artırmaktır. Bu önlemler arasında şunlar bulunmaktadır:
• Alınması gereken tedbirleri tanımlamak ve politika tavsiyeleri
geliştirmek,
• Mevcut mevzuatı gerektiğinde revize etmek,
• Öğretim ve öğrenmenin kalitesini artıran bazı tedbirler uygulamak
ve 12 yıllık zorunlu eğitimle uyumlu diğer tedbirleri belirlemek ve planlamak,
• Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirerek bulundukları yaş
grubuna uygun olarak yeterli dil becerisi kazandırmak,
• Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak MEB personel
kapasitesini artırmak ve bütün ilgili taraflarda farkındalık yaratmak.

Sonuçlar:

Sonuç 1: Kapsamlı bir durum analizi yapılmış, eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak devamlılığa destek olmak amacıyla politika tavsiyeleri belirlenmiştir.
Sonuç 2: Kaliteli eğitim yoluyla ilköğretim kurumlarına devamlılığın artırılması için mevcut mevzuat gözden geçirilmiştir.
Sonuç 3: Kaliteli eğitim yoluyla Temel Eğitim Kurumlarına olan devamlılığı artırmak amacıyla MEB personeli ve ilgili paydaşların kapasite ve farkmdalığı artırılmıştır.
Sonuç 4: Kalite ve okula devamın artırılmasına yönelik eğitim materyalleri hazırlanmış ve uygulanmıştır.